white on white, 2019

internet paintingView the original painting here
Simon Freund
EUR
/
previous next